Novinky

Čo nového sa chystá a deje v našej škole.

Darujte nám 2% z daní
Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – 19.3.2020
Šaliansky Maťko zavítal aj k nám
Olympiáda zo SJL ako každý rok. Ani my sme na nej nechýbali!
Technický krúžok
Zmena poplatku za školský klub

O škole

V súčasnosti má naša škola 18 tried a viacero odborných učební, napr. na výučbu cudzích jazykov, učebne informatiky, učebňu fyziky, chémie, biológie, či učebňu slovenského jazyka, v ktorej sa každoročne konajú školské kolá rôznych literárnych súťaží, napr. Hviezdoslavov Kubín. Pribudla nám aj učebňa, ktorá slúži ako dielňa na vyučovanie predmetov Technika a Svet práce. Vďaka tomu majú naši žiaci priestor a možnosti vzdelávať sa aj v manuálnej zručnosti a osvojovať si základné pracovné návyky.
Máme k dispozícii 5 oddelení ŠKD. Tri oddelenia ŠKD boli k septembru 2015 zriadené na prízemí školy z pôvodných odborných učební. Zrealizovalo sa ich vymaľovanie, výmena podlahovej krytiny a zakúpil sa nový školský nábytok. Dve oddelenia ŠKD sú dočasne na 1.poschodí školy v triedach. Po ukončení stavebných prác v MŠ budú presťahované do pôvodných priestorov. Naši žiaci a pedagógovia sa stravujú v našej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v druhej budove – v budove základnej špeciálnej školy.
V súčasnej dobe v našej škole vyučuje 23 kvalifikovaných pedagógov, máme 5 vychovávateliek v ŠKD, nepedagogických zamestnancov je 8.

zs-vajanskeho-modra-vchod
zs-vajanskeho-modra-budova