Novinky

BUBNOVAČKA 19. novembra 2019

Aj naša škola sa tento rok zapojí, aby sme upozornili na násilie páchané na deťoch.

Kto stojí za bubnovačkou?

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje už vyše 20 rokov. Tento ročník bude v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových opatrení a riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.

Obidve organizácie vnímajú spojenie síl v oblasti ochrany detí za veľmi podnetné a preto do bubnovačky idú spoločne.

Viac info aj na: www.kozmove-dobrodruzstva.sk a www.detstvobeznasilia.gov.sk

PREČO BUBNUJEME V NOVEMBRI?

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve

19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Na Slovensku, podobne ako aj v iných krajinách žijú deti, ktoré zažili alebo zažívajú rôzne podoby násilia. Násilie páchané na deťoch je obzvlášť závažné, pretože dieťa sa nevie brániť. Medzi formy násilia páchaného na deťoch patria:

Fyzické násilie

Konanie s cieľom fyzicky ublížiť dieťaťu. Jeho dôsledkom bývajú rôzne zranenia ako podliatiny, popáleniny, zlomeniny, zranenia hlavy, brucha či otravy.

Zanedbávanie

Akútne a vážne ohrozenie dieťaťa nedostatkom starostlivosti a podnetov, ktoré sú dôležité pre jeho zdravý vývoj.

Násilie medzi deťmi

Násilie však nemusí byť na deťoch páchané iba zo strany dospelého. Naopak, ubližovať môže aj dieťa inému dieťaťu.

Psychické týranie

Správanie, ktoré nepriaznivo pôsobí na psychický vývoj a správanie dieťaťa. Môže ísť o opakované odmietanie dieťaťa, ponižovanie, zastrašovanie, obmedzovanie jeho slobody pohybu a kontaktov

s okolím, zneužívanie vo svoj prospech, ale aj učenie názorov a spôsobov správania, ktoré odporujú morálke spoločnosti.

Sexuálne zneužívanie

Situácie, v ktorých je dieťa vystavené sexuálnemu kontaktu, činnosti alebo správaniu. Takýmto zneužívaním je akékoľvek sexuálne dotýkanie, styk, či vykorisťovanie dieťaťa.