Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Vajanského, Modra

Základná škola Vajanského 93  900 01 Modra

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:
Ľudské zdroje

Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu:
312011J213

Názov projektu:
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Vajanského, Modra

Realizácia projektu: 02.2018 – 01.2021

Rozpočet projektu: 31 140 €

Spolufinancovanie: 5 %

Cieľová skupina: Žiaci základnej školy

Ciele projektu: Integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, výsledky a kompetencie žiaka so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole Vajanského v Modre. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v meste Modra, prispejú k pripravenosti žiaka na prechod do ďalšieho ročníka, na strednú školu, resp. na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu.

Aktivity projektu: Činnosť asistenta učiteľa v ZŠ Vajanského Modra.

Jeho úlohou budú aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiaka so zdravotným znevýhodnením, zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu tohto žiaka. Žiak so zdravotným znevýhodnením je odkázaný na pomoc asistenta učiteľa, vzhľadom na to, že je to žiak, ktorý má Aspergerov syndróm, žiak s poruchou pozornosti a aktivity, s poruchou čítania – dysleksia, so špecifickou poruchou hláskovania – dysortografia, s poruchou písania – dysgrafia, čo mu spôsobuje nemalé problémy v rámci vzdelávania. V centre špeciálno-pedagogického poradenstva bola odporučená prítomnosť asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacieho procesu v rozsahu 100 %. Asistent učiteľa bude žiaka viesť k sebakontrole, k udržaniu pozornosti, zabezpečí pokojné prostredie pri afektívnom a impulzívnom správaní, z dôvodu bezpečnosti bude na neho dávať pozor cez prestávky, bude mu pomáhať s učivom a domácimi prácami. Bude sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní uvedeného žiaka, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň bude rozvíjať spoluprácu s rodičmi.

Jednotlivé činnosti vykonávané asistentom učiteľa na základnej škole v meste Modra budú prebiehať:

  • vo výchovno-vzdelávacom procese,
  • v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,
  • v spolupráci s rodinou.

 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk

PDF na stiahnutie »

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »