Školský klub detí Kamarát

Školský klub detí (ŠKD) pracuje podľa nového výchovného programu, ktorý je súčasťou školského vzdelávacieho programu.
ŠKD má 5 oddelení.

Tri hlavné dôvody prečo dieťa prihlásiť do ŠKD:

1.) o vaše deti je postarané v poobedňajších hodinách – majú aktívnu činnosť, netúlajú sa s kľúčikom na krku po sídlisku
2.) svoj voľný čas využívajú cielene – realizáciou zložiek výchovno-vzdelávacieho procesu v kolektíve detí
3.) v družine si vypracujú domáce úlohy na každý deň

Kontakt: 0903 261 119

Denný režim v ŠKD

600 – 800 hod. Ranná služba vychovávateliek. Vychovávateľka zodpovedá za bezpečnosť žiakov a za organizovaný odchod žiakov do tried.
1140 – 1730 hod. Poobedňajšia výchovno – vzdelávacia činnosť.
1140 – 1200 hod.
1235 – 1300  hod.
Preberanie žiakov v šatni končiacich 4. a 5. vyučovacou hodinou.
1235 – 1315 hod. Obed v školskej jedálni.
1315 – 1350 hod. Rekreačná činnosť
1350 – 1400 hod. Prezutie a príprava žiakov na TOV.
1400 – 1445 hod. TOV
1445 – 1500 hod. Olovrant
1500 – 1530 hod. Príprava na vyučovanie.
1530 – 1730 hod. Voľný výber hier v oddelení.

 

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »