Charakteristika Školského klubu detí

Náš Školský klub detí (ŠKD)  nie je iba  pokračovaním školského vzdelávania. Nechceme byť  iba „servisom“ pre deti.

Snažíme sa :

 • poskytnúť deťom priestor pre oddych a relaxáciu
 • vytvoriť podmienky , aby sa deti mohli kvalitne   pripraviť na vyučovanie
 • podporovať deti k vytváraniu priateľským vzťahom s rovesníkmi
 • pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
 • učiť deti aktívne a oddychovať
 • podporovať tvorivosť detí

Veľkosť ŠKD

Náš  ŠKD je súčasťou plnoorganizovanej základnej školy. Nachádzame sa v priestoroch ZŠ Vajanského: 2., 3. a 4. oddelenie ŠKD je na prízemí, 1. a 5. oddelenie na 1. poschodí. Poskytujeme  výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania pre 146 detí 1- 5 ročníka. základnej školy zaradených do nášho ŠKD. Celkove je v ŠKD  5 oddelení. Priemerný počet detí v oddeleniach je 29.

K dispozícii máme telocvičňu  na 30 minút týždenne  a ihrisko s umelou plochou na rekreačnú činnosť od 13 hodiny do 15 hodiny.  Na dobrej úrovni máme najmä didaktické hry, hračky, telovýchovné náradie a náčinie. 1x týždenne využívame aj školskú knižnicu.V ŠKD poskytujeme výchovu a vzdelávanie aj  pre deti s poruchami učenia.V šk.roku 2008-2009, 2009-2010 sme mali aj deti nultého ročníka.

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa ŠKD . Konkrétna výška príspevku  je 9,00 eur a je uvedená aj v rozhodnutí  riaditeľa  ŠKD na príslušný školský rok.

Charakteristika detí

V ŠKD sú deti základnej školy Vajanského ul. 93 Modra.Deti do ŠKD  prijímame na nasledujúci školský rok  pri zápise do prvého ročníka vo februári a do 3O. mája deti, ktoré navštevujú ŠKD. V prípade potreby a voľnej  kapacity aj počas školského roka.

Dlhodobé projekty, programy

 • Realizujeme preventívne výchovné programy, ktorých  obsah je každoročne stanovený v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR.
 • Dlhodobo sa zapájame do prípravy kultúrnych podujatí a vystúpení školy pre rodičov, tradíciou pre naše ŠKD sa stala vianočná a veľkonočná výstava detských prác.

Spolupráca  s rodičmi, zákonnými zástupcami detí  a inými subjektmi

 • Spolupracujeme  najmä s rodičmi detí. Pripravujeme kultúrny program  pre rodičov a spoločné súťaže  detí s rodičmi. .
 • Ďalšími subjektami, s ktorými spolupracujeme,  sú : základná škola, centrum voľného času, ŠKD Štúrova ul., mestské kino  Mier,  Múzeum Ľ. Štúra.

Vlastné ciele a poslanie výchovy

Budeme realizovať prostredníctvom výchovného programu „Sme otvorení k spolupráci“. Názov aj motto programu vystihuje význam, ktorý prisudzujeme hodnote spolupráce medzi ľuďmi.Ďalej spolupracujeme so združením AMAVED klub č. 944 pri kultúrnych, spoločenských a športových akciách.

Charakteristika výchovného programu

Našimi  prioritnými cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému  dieťaťu  zaradenému v ŠKD:

 1. Rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:
 • nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD
 • samostatnou prípravou na vyučovanie
 • rozvíjaním kľúčových kompetencií  v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin podľa výchovného programu ŠKD:
 1. Získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
 2. Rozvíjať individuálne záujmy a potreby
 3. Rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času
 4. Rozvíjať komunikačných kompetencií
 5. Rozvíjať sociálne kompetencie
 6. Rozvíjať občianske kompetencie
 7. Rozvíjať kultúrne kompetencie
 8. Rozvíjať talent a špecifické osobnostné  schopnosti
 9. Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením,: vykonávať výchovno-vzdelávacie, zdravotno-rehabilitačné, reedukačné a kompenzačné činnosti

Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský  rok.

Zameranie  ŠKD

V našom ŠKD obohacujeme  výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, o objavovanie a skúmanie pamätihodností, flóry a fauny  v regióne. Individuálne záujmy a schopnosti detí  rozvíjame  záujmovou činnosťou v krúžkoch šikovných rúk a anglického jazyka.
Výchovný program nášho  ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov  a princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií  žiaka základnej školy , a  z vlastnej koncepcie.
Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na  celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a  schopností  detí získaných  na vzdelávaní v základnej škole.
Preferujeme rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie, aktívne využívania voľného času a zmysluplný rozvoj osobnosti.
Režim dňa v ŠKD zohľadňuje  striedanie činností, pričom rešpektuje najmä potrebu  žiakov na oddych, relaxáciu , osobnostný rozvoj, uspokojovanie záujmov a pokoj  pri písaní školských úloh.

Kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti chceme ďalej zvyšovať:

 • Zlepšením materiálnych a priestorových  podmienok na realizovanie hlavne rekreačnej činnosti na školskom dvore
 • Orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku  ochrany detských a ľudských práv a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa.
Preferujeme  individuálny prístup, uplatňovanie  zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, humanistické hodnotenie dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií dieťaťa uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

 1. Kompetencie k učeniu – vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 • povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie
 • brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady
 • prostredníctvom hier a dramatizácie a vedieme deti k sebahodnoteniu
 • motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach
 • humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech
 • didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
 • podporujeme projektové učenie

2. Komunikačné kompetencie

 • povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so  spolužiakmi, vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD
 • individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom  využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie
 • vysvetľujeme deťom význam  otvorenej kultúrnej komunikácie ( asertivita )
 • v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov ( hádka )
 • povzbudzujeme kritické myslenie detí
 • subsidiaritou pomáhame deťom  samostatne riešiť jednoduché konflikty
 • zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu
 • povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD

3. Pracovné kompetencie

 •  motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
 • humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť  si svoje ďalšie  rozvojové  možnosti
 • realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život
 • ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a  výchovno- vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti
 • vysvetľujeme deťom základy používania IKT

4. Sociálne kompetencie

 • individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského  poriadku
 • v  hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si navzájom
 • dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti rozvíjajú základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia )
 • povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci  v oddelení aj v ŠKD
 • vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a spôsoby brániť sa proti nemu
 • individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa v skupine a učíme deti rešpektovať  úlohy skupiny
 • v hrách učíme deti základom empatie
 • v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame  situácie , ktoré dieťa učia  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)
 • trénujeme  deti vypočuť si odlišné názory
 • povzbudzujeme deti zdravo žiť
 •  príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných

5. Občianske kompetencie

 •  čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou  pomáhame deťom orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda, zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )
 • povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel v oddelení  a na  živote v oddelení a v ŠKD
 • v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich práv kultúrnou formou
 • rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme  deti k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a tradície
 • vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami
 • v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa rešpektovať názory ostatných ľudí
 • vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu a ochrane životného prostredia

6. Kultúrne kompetencie

 • povzbudzujeme a motivujme deti  k prezentácii kultúrnych prejavov v styku s ostatnými ľuďmi
 • vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej  etikety,  aktivizujeme a trénujeme  ich k aplikácii v ich  každodennom živote
 • vysvetľujeme deťom   rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa
 • vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho
 • ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme deťom informácie o  iných kultúrach a  kultúrnych tradíciách a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii
 • motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD
 • motivujeme detí   k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia
 • realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať originálne nápady návrhy a postupy

Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v škole, v ŠKD na ihrisku v telocvični a na vychádzkach, ktoré realizujú vychovávateľky pri nástupe detí do ŠKD a neskôr  im ho permanentne pripomínajú.
V ŠKD je zabezpečená nepretržitá starostlivosť a dohľad na deti pred vyučovaním a po vyučovaní. Osvetlenie tried je dostatočné.
Vykurovanie  priestorov je dostatočné, výmenou starých okien za nové – plastové, došlo k úspore energií. Vetranie miestností je dostatočné.
Priestory ŠKD sú vybavené primeraným  sedacím a pracovným nábytkom. Deti majú celodenný prístup k pitnej vode.
Čistota a hygiena prostredia je na dobrej úrovni. Sociálne zariadenie je zmodernizované a  vyhovujúce pre naše deti.
Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v zápisných lístkoch detí.  V ŠKD platí písomný zákaz fajčenia vo všetkých objektoch.
Pravidelnosť kontrol BOZP v ŠKD a odstraňovanie ich nedostatkov zabezpečuje riaditeľka  školy externým bezpečnostným a požiarnym technikom.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »