Poplatok za Školský klub detí

Úhrada príspevku za ŠKD

Rodič uhradí mesačný príspevok za ŠKD v sume 15 € (od 1.1.2020, predtým 12 €) najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca prevodným príkazom na účet školy:

Číslo účtu: 2931711758
IBAN: SK 2102000000002931711758
Kód banky: 0200
Variabilný symbol: má každé dieťa pridelený
Konštantný symbol: 0308
Doplňujúce údaje: priezvisko žiaka, trieda, oddelenie.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »