ZŠ Modra Vajanského 93 bola daná do užívania 1.septembra 1967 ako jedna z najmodernejších škôl v okrese a kraji. Je to 25 triedna škola s kompletným vybavením (špeciálne učebne pre predmety chémia, prírodopis, fyzika, technické práce, špeciálna príprava dievčat a pod.) O rok, 1. septembra 1968, bola dostavaná druhá budova s kuchyňou a jedálňou, telocvičňa, učebne pre školský klub detí a oddychová a záujmová časť. Okolie školy je priestranné s veľkou plochou na športovanie a záujmovú činnosť. Toho času je škola integrovaná spolu so Základnou školou Ľ.Štúra na jednom pozemku.

Prvou riaditeľkou v roku 1967 sa stala Mgr. Eckertová Oľga, ktorá školu vybavila moderným nábytkom, modernými pomôckami. Škola sa stala spádovou pre okolité obce. Postupne do nej prichádzali žiaci z Dubovej a Vinosadov. Škola dosahovala výborné výsledky vo výchovno-vyučovacom procese.

V roku 1980 sa stala riaditeľkou Mgr. Ďuranová Mária (Sj.- D), pokračovala v začatej práci predchodkyňe, zveľaďovala školu a zvyšovala jej úroveň. Škola mala v tom období do 1000 žiakov. Svojim počtom sa stala jednou z najväčších v okrese. Žiaci dosahovali pod vedením pedagógov výborné výsledky.

V roku 1987 nastala veľká generačná výmena a obsadenie pedagógov. V tomto roku sa stal riaditeľom školy Mgr. Treský Peter (Tv.- I.st.)

Škola sa naplnila mladými učiteľmi a začala sa prestavba vo vyučovaní, zvyšovali sa nároky na pedagógov a v neposlednom rade aj na žiakov. V tom období mala škola dohromady viac ako 1070 žiakov. Pri celospoločenských zmenách v roku 1989 veľa učiteľov zmenilo svoje pôsobenie a pri zmenách v spoločnosti sa populačná krivka znižovala, čo malo za následok znižovanie počtu detí prichádzajúcich do prvého ročníka.

V školskom roku 2008-2009 má škola 350 žiakov v 15 triedach. Otvorené sú 4 oddelenia školského klubu detí. Počet pedagogických zamestnancov je 26 a nepedagogických je 8. Škola nemá vývarovňu jedál, strava sa dováža zo susednej základnej školy.

Po výberovom konaní v decembri 2009 sa od 1.januára 2010 ujala funkcie Mgr. Malacká Mária (M-Ov.) Menovaná pracuje na škole od roku 1979. Na škole už v prvom roku svojho pôsobenia boli vymenené obloky a boli zrekonštruované toalety na všetkých poschodiach školy. Škola pokračovala vo veľmi dobrých úspechoch v olympiádach a súťažiach z minulých rokov. Kolektív učiteľov bol doplnený vhodnými mladými učiteľmi hlavne na výučbu cudzích jazykov.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »