História školy

8.10.1965 –  základný výkop pre stavbu
31.08.1967 –  slávnostné otvorenie 25 triednej školy
31.08.1968 – dobudovanie telocvične, školskej kuchyne a jedálne, priestorov ŠKD
rok 1968 – založenie volejbalu pre dievčatá
rok 1985 – otvorenie triedy s vyučovaním cudzích jazykov a založenie športového strediska pre hádzanú

Po roku 1989:

– otvorenie video učebne
– založenie rozhlasového štúdia
– pripojenie školy na internet prostredníctvom INFOVEKU
– založenie školského časopisu Blesk
– vybudovanie jazykovej triedy
– vybudovanie hudobnej triedy
– vybudovanie 2 počítačových tried pre matematiku a fyziku
– vybudovanie video triedy pre slovenský jazyk

rok 2006-2007– SOCRATES COMENIUS- medzinárodný jazykový projekt „Radi čítame“
rok 2009 – rekonštrukcia sociálnych zariadení, výmena okien na chodbe – 3.poschodie, oprava čerpadiel v kotolni
rok 2010 – výmena okien na chodbe na prízemí, 1. a 2.poschodí, výmena okien sociálnych zariadení na 1.až 3.poschodí
rok 2011 – likvidácia šatňových „klietok“ – zakúpenie šatňových skriniek pre 368 žiakov, rekonštrukcia 1.A triedy (výmena podlahovej krytiny, radiátorov, školských lavíc a stoličiek, interaktívna tabuľa a vymaľovanie triedy, vybudovanie novej knižnice)
rok 2012 – výmena podlahovej gumy na chodbe 2. a 3. poschodie, vymaľovanie týchto chodieb vrátane soklov – financované z 2% z daní
od roku 2012– vyučovanie vo všetkých triedach podľa ŠkVP
rok 2013 – výmena podlahovej gumy na chodbe 1.poschodie, vymaľovanie chodby vrátane soklov, havária kúrenia – oprava, dve interaktívne tabule, zakúpenie nových stoličiek do jedálne – financované z 2% z daní a zisku z 1.školskej zábavy
rok 2014 – zakúpenie novej kopírovacieho stroja, dvoch multifunkčných zariadení, dvoch tlačiarní, projektoru s plátnom, kúpa počítača, interaktívnej tabule, vymaľovanie a rekonštrukcia telocvične (financované prostredníctvom projektu mesta Modra), nátery radiátorov v telocvični, šatňové skrinky pre 40 žiakov, modernizácia počítačovej triedy vrátane počítačov a projektoru s premietacím plátnom – financované z 2% z daní a zisku z 2.školskej zábavy
rok 2015 – rozsiahla rekonštrukcia školy (výmena okien, zateplenie celej budovy školy, výmena všetkých svietidiel, montáž žalúzia vo všetkých triedach a kabinetoch) – financované prostredníctvom projektu mesta Modra, školský nábytok a podlahová krytina do troch oddelení ŠKD, zakúpenie stroja na čistenie podláh – financované z 2% z daní a zisku z 3.školskej zábavy, školský nábytok do 4 tried, vymaľovanie tried, kabeláž – rozvody na PC, nábytok – financované z preplatku za teplo za rok 2014

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »