Školský poriadok

Vnútorný poriadok školy

 

Riaditeľka Základnej školy Modra Vajanského ul. 93 po prerokovaní v pedagogickej rade a na základe  Zákona č. 596/2003 o školskej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky  MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, (Vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách) a o  zmene a doplnení ďalších zákonov dňom 30.8.2013 vydáva tento Vnútorný poriadok školy.

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Riaditeľka Základnej školy  Modra Vajanského 93( ďalej len „škola“ ) vydáva po prerokovaní v pedagogickej rade na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č.320/2008 o základnej škole Vnútorný poriadok školy.
 2. Vnútorný poriadok školy je súčasťou základných vnútorných dokumentov školy. Jeho cieľovou skupinou sú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, prípadne ďalší účastníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na organizovaní vyučovacích a mimovyučovacích aktivít školy. Všetci zamestnanci a žiaci školy sú povinní ho dodržiavať.
 3. Vnútorný poriadok školy je verejne prístupný na vývesnej tabuli školy, na internete, v priestoroch zborovne školy a v pracovni riaditeľa školy. Prílohy vnútorného poriadku sú prístupné v odborných učebniach.

Čl. 2

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľom školy. Rozvrh hodín je súčasťou vývesky každej triedy.
 2. Začiatok vyučovania je od 8.00 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút. Začína a končí zvonením.
 3.  Časové rozdelenie dňa :
 vyučovanie  prestávky
1. hodina 8.00 – 8.45 1. 10 minút
2. hodina 8.55 – 9.40 2. 15 minút
3. hodina 9.55 – 10.40 3. 15 minút
4. hodina 10.55 – 11.40 4. 10 minút
5. hodina 11.50 – 12.35 5. 10 minút
6. hodina 12.45 – 13.30 6. 30 minút
 1. Popoludňajšie vyučovanie začína o 14.00 hod. a vyučovacia jednotka trvá 40 minút.
 2. Školský klub detí a školská jedáleň vychádzajú z režimu školy a pre svoju špecifickú činnosť a prevádzku majú vypracovaný vlastný poriadok.

Čl. 3

Práva a povinnosti žiakov

Čl. 3/1 Práva žiakov

 1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.
 2. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.
 3. Žiak má právo na omyl.
 4. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.
 5. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.
 6. Žiak  má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor.
 7. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa, spolužiakov.
 8. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.
 9. Žiaci školy I. stupňa majú podľa Vnútorného poriadku školy právo navštevovať školský klub detí. Žiaci školy majú právo stravovať sa v školskej stravovni.

 Čl. 3/2 Príchod do školy, príprava na vyučovanie

 1. Žiaci prichádzajú do školy tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovania boli vo svojej triede. Vyučovanie sa začína o 8.00 hod.
 2. Žiaci vchádzajú do školy  7.45  hod. hlavným vchodom.  Do ranného  školského  klubu prichádzajú  žiaci I. stupňa od  6.00 hod. Žiaci 2. stupňa čakajú pred budovou  školy.
 3. Žiaci sa prezúvajú, veci si uložia do uzamykateľných skriniek.
 4. Je neprípustné, aby po zazvonení na hodinu žiaci behali po triede, prípadne vybiehali na chodbu. Po zazvonení je povinný každý žiak sedieť na svojom mieste.
 5. Žiaci sú povinní chodiť do školy upravení, v slušnom oblečení, bez výstredností v úprave vlasov a zovňajšku a v súlade s hygienickými normami. Na telesnú výchovu používajú cvičebný  úbor, na technickú výchovu, pracovné vyučovanie, pestovateľské práce a pri vstupe do odborných učební chémie a fyziky používajú pracovný odev.
 6. Žiaci sa správajú počas vyučovania disciplinovane, nevyrušujú a nerozptyľujú pozornosť spolužiakov.
 7. Je zakázané používanie vulgárnych výrazov.
 8. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, na začiatku hodiny sa ospravedlní príslušnému vyučujúcemu.
 9. Žiak je povinný zahlásiť úraz alebo nevoľnosť dozor konajúcemu učiteľovi.
 10. Žiaci sú povinní chrániť svoje zdravie i zdravie spolužiakov. Zakazujú sa všetky zdraviu škodlivé činnosti, fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie drog a omamných látok. Žiaci nesmú hrať hazardné hry, nosiť do školy nebezpečné predmety. Je zakázané používať mobily, MP3 prehrávače počas vyučovacieho procesu. Je zakázané nosiť cennosti, väčšie sumy peňazí a predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. Poistenie školských potrieb, odevov a obuvi škola sprostredkuje s poisťovňou na žiadosť rodičov. Poistné zaplatí rodič prostredníctvom Rady rodičov. Predmety nepotrebné na vyučovanie žiakom učiteľ odoberie a vráti ich rodičom.
 11. Žiaci majú prísne zakázané akékoľvek prejavy alebo len náznaky násilia, šikanovania, rasizmu a znevažovania iných ani fyzickou ani psychickou formou. Tieto prejavy sa budú posudzovať mimoriadne prísne. Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje.
 12. Žiaci sú povinní nosiť pridelené učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín, prípadne podľa pokynov učiteľa. Žiaci sú povinní zaobchádzať šetrne s učebnicami a so školským majetkom. Každé poškodenie školského majetku a učebníc sú povinní nahradiť rodičia žiaka, ktorý škodu spôsobil.
 13. Žiaci sú povinní udržiavať svoje miesto v čistote  a šetriť elektrickou energiou a vodou.
 14. Triedy sa vetrajú v priebehu vyučovania vždy za prítomnosti učiteľa (z bezpečnostných dôvodov). Je zakázané bez prítomnosti učiteľa manipulovať s oknami.
 15. Žiaci aj na školských výletoch, exkurziách, vychádzkach rešpektujú pokyny pedagogických zamestnancov. Žiaci sú povinní správať sa aj mimo vyučovania tak, aby neporušovali zásady slušnosti. Ku všetkým zamestnancom školy a ku všetkým návštevám sa žiaci správajú zdvorilo.
 16. Žiaci dodržiavajú zasadací poriadok v triede , ktorý schválil triedny učiteľ. Bez povolenia nesmú opustiť svoje miesto ani učebňu.
 17. Žiacku knižku musí mať žiak každý deň v škole, na každej vyučovacej hodine. Musí byť podpísaná rodičmi podľa podpisového vzoru vždy aspoň za uplynulý týždeň.
 18. Chýbajúcich žiakov hlási týždenník triedy.
 19. Ak v rodine žiaka niektorý člen ochorie na nákazlivú chorobu, oznámi to žiak, alebo rodič bezodkladne riaditeľovi školy.

Čl. 3/3 – Uvoľňovanie žiaka z vyučovania

 1. Na vyučovanie dochádza žiak pravidelne a včas.
 2. Žiaci sú povinní dodržiavať povinnú školskú dochádzku. Vyučovanie je možné vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine. Ak žiak nemôže prísť do školy pre vopred známu príčinu, požiada na základe písomného ospravedlnenia od rodiča o uvoľnenie z vyučovania. Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny povoľuje príslušný učiteľ.Triedny učiteľ uvoľňuje na 1 – 3 dni na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, na  viac ako 3 dni uvoľňuje žiaka iba riaditeľ školy , taktiež na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka. Neospravedlnenú neprítomnosť a podozrenie zo zanedbávania školskej dochádzky škola hlási príslušnému sociálnemu odboru. Rodičia oznámia príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa  najneskôr do dvoch dní (48 hodín).
 3. Pred skončením vyučovania, prípadne počas pobytu dieťaťa v ŠKD, platí absolútny zákaz vychádzania žiakov z budovy školy bez sprievodu učiteľa, vychovávateľa alebo rodiča. Výnimku tvorí odchod žiaka k lekárovi na základe písomnej žiadosti rodiča alebo písomného predvolania lekára s písomným súhlasom rodiča.
 4. Ak žiak z vážnych dôvodov sa nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Ak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť na hodine telesnej výchovy, je povinný ospravedlniť sa vyučujúcemu a odovzdať mu doklad od ošetrujúceho lekára alebo od rodičov. Ospravedlnenie od rodičov platí len na jednu vyučovaciu hodinu.
 5. Oslobodenie od vyučovania z niektorého predmetu určuje riaditeľ školy iba na základe písomného posúdenia školského lekára a písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 6. Ak sa žiak po absencii vráti do školy, predloží písomné ospravedlnenie v žiackej knižke podpísané rodičmi ( tri dni za každý polrok) a  potvrdenie lekárom za ostatné vymeškané dni. Výnimkou sú rodinné rekreácie slúžiace na regeneráciu zdravia detí. Na písomnú žiadosť rodiča môže byť žiak uvoľnený. Rodič zodpovedá za dobratie vymeškaného učiva.
 7. Za neospravedlnené vyučovacie hodiny udeľuje PR zníženú známku zo správania:
  6 hodín – veľmi dobré
  7 – 18hodín – uspokojivé
  19 a viac – menej uspokojivé, neuspokojivé

Čl. 3/4 Správanie sa žiakov cez prestávky

 1. Po skončení hodiny žiaci povstanú na pokyn učiteľa.
 2. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú v triede a pripravujú sa na ďalšiu hodinu.
 3. Žiaci počas prvej i druhej veľkej prestávky ostávajú v triede, prípadne majú povolené odísť k automatom. Počas malých prestávok si žiaci odkladajú pomôcky z predchádzajúcej vyučovacej hodiny a pripravujú si pomôcky na ďalšiu hodinu.
 4. Cez prestávku sa žiaci zdržujú v priestoroch WC len nevyhnutne potrebný čas a svojím správaním nesmú ohroziť svoju bezpečnosť, ani bezpečnosť iných. Počas všetkých prestávok sa riadia pokynmi dozor konajúcich  učiteľov.
 5. Žiaci sa premiestňujú do odbornej učebne  spolu s vyučujúcim.
 6. Papiere a odpadky odhadzujú žiaci do košov. Je prísne zakázané  odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne nechať pohodené v školskom areáli.
 7. Do kabinetu bez zaklopania a dovolenia učiteľa žiak nevstupuje.

Čl. 3/5 Odchod zo školy

 1. Po skončení vyučovania uprace každý žiak svoje miesto, vyloží stoličku.
 2. Týždenník skontroluje stav triedy ( čistotu, zatvorenie okien, uzavretie vody, zhasnutie svetla) a postará sa o čistotu tabule.
 3. Po skončení vyučovania žiaci odchádzajú do školskej jedálne na obed.

Čl. 3/6 Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov určuje každý týždeň triedny učiteľ a sú zapísaní v „triednej knihe“. Skupinu týždenníkov tvoria dvaja žiaci. Týždenníci pred vyučovaním skontrolujú poriadok v triede. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov.
 2. Triedna služba utiera tabuľu.  Služba dbá o čistotu triedy. Okamžite hlási triednemu učiteľovi poškodzovanie triedy. Po príchode do triedy prehliadne učebňu a tak isto po skončení vyučovania, dozerá na čistotu a poriadok.
 3. Cez veľkú prestávku zostávajú týždenníci v triede a postarajú o poriadok v triede.
 4. Po skončení vyučovania týždenníci kontrolujú stav triedy.

Čl. 4

Práva a povinnosti rodičov

 1. Rodičia sú povinní poskytovať škole aktuálne kontaktné adresy, telefónne čísla do zamestnania a domov, e-mailové adresy a mobilné čísla (pre prípad choroby alebo iného ohrozenia dieťaťa).
 2. Rodičia by mali informovať triednych učiteľov o zdravotných, prípadne iných ťažkostiach dieťaťa. Zatajenie takejto informácie môže viesť k ohrozeniu zdravia dieťaťa, ale aj bezpečnosti iných detí v skupine, ak sa nachádza s jedným učiteľom, prípadne vychovávateľkou, mimo areálu školy.
 3. Rodičia by mali byť v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi prostredníctvom triedneho dôverníka triedy.
 4. Rada  rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení škôl a výchovných zariadení.
 5. Rada rodičov plní úlohu poradného orgánu riaditeľa školy. Rodičia prostredníctvom rodičovského združenia môžu škole poskytovať materiálnu i verejnoprospešnú i finančnú pomoc, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia.
 6. Rada rodičov plní podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy, pomáha pri výchove žiakov predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, pomáha  spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi, nezasahuje do výchovno–vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 7. Škola je povinná informovať rodičov o správaní a prospechu žiaka. Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná. Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob osobného kontaktu s rodičom.
 8. Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie (I. a II. polrok)  môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred komisiou.
 9. Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, § 18, ods. 12 má zákonný zástupca žiaka právo na informovanie o priebežných výsledkoch žiaka prostredníctvom žiackej knižky alebo elektronickej žiackej knižky.

Čl. 5

Výchovné opatrenia

Čl.5/1   Odmeny

Žiakom školy sú poskytované tieto druhy odmien:

 1. Individuálna ústna pochvala učiteľom, triednym učiteľom.
 2. Pochvala pred žiackym zhromaždením, udelenie diplomu, vecnej odmeny – /napr.za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech…/.
 3. Pochvala pred triedou za vzorné plnenie úloh, za aktívne vystupovanie a reprezentáciu školy.
 4. Pochvala riaditeľom školy.
 5. Individuálne napomenutie učiteľom, triednym učiteľom.
 6. Pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou (na polroka a na  konci školského roka )
 7. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou (na polroka a na konci školského roka) Udelenie napomenutia  a pokarhania triednym učiteľom a riaditeľom školy sa oznámi písomne rodičom.
 8. Zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku. Známka 3,4 sa v triednom výkaze aj odôvodní)
 9. Preradenie žiaka na inú školu (len so súhlasom rodičov).
 10. V prípade vážneho porušenia školského poriadku pedagóg, ktorý porušenie zistí, oznámi túto  skutočnosť triednej učiteľke a v spolupráci s ňou vyhotoví  zápis o porušení školského poriadku, ktorý podpíšu všetci prítomní. Oznam s predvolaním riaditeľa na pohovor sa pošle zákonnému zástupcovi. O pohovore sa spíše záznam, kde sa uvedú riešenia problému. V prípade neochoty rodiča spolupracovať sa priestupok prerokuje  na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.

Čl.5/2  Opatrenia na posilnenie disciplíny

 1. Individuálne napomenutie učiteľom, triednym učiteľom.
 2. Pokarhanie žiaka učiteľom pred triedou (na polroka a na  konci školského roka )
 3. Pokarhanie žiaka riaditeľom školy pred triedou (na polroka a na konci školského roka) Udelenie napomenutia  a pokarhania triednym učiteľom a riaditeľom školy sa oznámi písomne rodičom.
 4. Zníženie známky zo správania podľa zásad klasifikačného poriadku. Známka 3,4 sa v triednom výkaze aj odôvodní)
 5. Preradenie žiaka na inú školu (len so súhlasom rodičov).
 6. V prípade vážneho porušenia školského poriadku pedagóg, ktorý porušenie zistí, oznámi túto  skutočnosť triednej učiteľke a v spolupráci s ňou vyhotoví  zápis o porušení školského poriadku, ktorý podpíšu všetci prítomní. Oznam s predvolaním riaditeľa na pohovor sa pošle zákonnému zástupcovi. O pohovore sa spíše záznam, kde sa uvedú riešenia problému. V prípade neochoty rodiča spolupracovať sa priestupok prerokuje  na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.

Článok 6

Záverečné ustanovenie

 1. S obsahom Vnútorného poriadku školy sa oboznámili žiaci školy na úvodných triednických hodinách v školskom roku 2013/2014 a pripomienky k nemu mohli vyjadriť prostredníctvom triedneho učiteľa do 14.9.2013.  Vnútorný poriadok školy dopĺňa Prevádzkový poriadok školy, Organizačný poriadok školy a vo výchove mimo vyučovania  dopĺňa Školský poriadok školského klubu detí.
 2. Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľka školy po prerokovaní na pedagogickej rade, pracovných poradách, po pripomienkovaní v Rade rodičov.
 3. Vnútorný poriadok školy bol prerokovaný Pedagogickou radou školy dňa 2.9.2013, na triednych besedách  a Rade rodičov 23.9.2013.
 4. Vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť dňa 1.9.2013 a účinnosť dňa 2.9.2013 Týmto dňom sa ruší Vnútorný poriadok školy šk. roku 2012/2013.

 

V Modre dňa 30. augusta 2013                                                     Mgr. Mária Malacká, riaditeľka školy

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »