Profil školy

ZŠ Modra Vajanského bola daná do užívania 1.septembra 1967 ako jedna z najmodernejších škôl v okrese a kraji. V tom čase to bola 25 triedna škola s kompletným vybavením (špeciálne učebne pre predmety chémia, prírodopis, fyzika, technické práce, špeciálna príprava dievčat a pod.) O rok 1. septembra 1968 bola dostavaná druhá budova s kuchyňou a jedálňou, telocvičňa, učebne pre školský klub detí a oddychová a záujmová časť. Okolie školy je priestranné s veľkou plochou na športovanie a záujmovú činnosť. Toho času je škola integrovaná spolu so Základnou školou Ľ.Štúra na jednom pozemku.
Prvou riaditeľkou v roku 1967 sa stala Mgr. Eckertová Oľga, ktorá školu vybavila moderným nábytkom, modernými pomôckami. Škola sa stala spádovou pre okolité obce. Postupne do nej prichádzali žiaci z Dubovej a Vinosadov. Škola dosahovala výborné výsledky vo výchovno-vyučovacom procese.
V roku 1980 sa stala riaditeľkou Mgr. Ďuranová Mária (Sj.- D), pokračovala v začatej práci predchodkyňe, zvelaďovala školu a zvyšovala jej úroveň. Škola mala v tom období do 1000 žiakov. Svojim počtom sa stala jednou z najväčších v okrese. Žiaci dosahovali pod vedením pedagógov výborné výsledky .
V roku 1987 nastala veľká generačná výmena a obsadenie pedagógov. V tomto roku sa stal riaditeľom školy Mgr. Treský Peter (Tv.- I.st.)
Škola sa naplnila mladými učiteľmi a začala sa prestavba vo vyučovaní, zvyšovali sa nároky na pedagógov a neposlednom rade aj na žiakov. V tom období mala škola dohromady viac ako 1070 žiakov. Pri celospoločenských zmenách v roku 1989 veľa učiteľov zmenilo svoje pôsobenie a pri zmenách v spoločnosti sa populačná krivka znižovala, čo malo za následok znižovanie počtu detí prichádzajúcich do prvého ročníka.
V školskom roku 2008-2009 mala škola 350 žiakov v 15 triedach. Otvorené boli 4 oddelenia školského klubu detí. Počet pedagogických zamestnancov bol 26 a nepedagogických 8. Škola nemá vývarovňu jedál, strava sa dováža zo susednej základnej školy.
Po riaditeľovi, Petrovi Treskom, sa ujala funkcie Mgr. Malacká Mária (M-Ov.) Menovaná pracuje na škole od roku 1979. Od 1.2. 1990 vykonávala v škole funkciu zástupkyne riaditeľa a od 1.7. 2009 po úspešnom výsledku výberového konania bola menovaná za riaditeľku školy. V roku 2008 si zvýšila kvalifikáciu ako prvý pedagogický zamestnanec modranských škôl 2.atestáciou.
Na škole už v prvom roku svojho pôsobenia boli vymenené obloky a boli zrekonštruované toalety na všetkých poschodiach školy. Škola pokračovala vo veľmi dobrých úspechoch v olympiádach a súťažiach z minulých rokov. Kolektív učiteľov bol doplnený vhodnými mladými učiteľmi hlavne na výučbu cudzích jazykov.
V súčasnosti má naša škola 18 tried a viacero odborných učební, napr. na výučbu cudzích jazykov, učebne informatiky, učebňu fyziky, chémie, biológie, či učebňu slovenského jazyka, v ktorej sa každoročne konajú školské kolá rôznych literárnych súťaží, napr. Hviezdoslavov Kubín. Pribudla nám aj učebňa, ktorá slúži ako dielňa na vyučovanie predmetov Technika a Svet práce. Vďaka tomu majú naši žiaci priestor a možnosti vzdelávať sa aj v manuálnej zručnosti a osvojovať si základné pracovné návyky.
Máme k dispozícii 5 oddelení ŠKD. Tri oddelenia ŠKD boli k septembru 2015 zriadené na prízemí školy z pôvodných odborných učební. Zrealizovalo sa ich vymaľovanie, výmena podlahovej krytiny a zakúpil sa nový školský nábytok. Dve oddelenia ŠKD sú dočasne na 1.poschodí školy v triedach. Po ukončení stavebných prác v MŠ budú presťahované do pôvodných priestorov. Naši žiaci a pedagógovia sa stravujú v našej školskej jedálni, ktorá sa nachádza v druhej budove – v budove základnej špeciálnej školy.
V súčasnej dobe v našej škole vyučuje 23 kvalifikovaných pedagógov, máme 5 vychovávateliek v ŠKD, nepedagogických zamestnancov je 8.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »