Aktivity s CPPPaP

CPPPaP, úsek prevencie poskytuje žiakov a žiačkam našej základnej školy preventívne programy, individuálne poradenstvo – najmä pri problémoch so správaním a výchovných problémoch a skupinové stretnutia.

V tomto školskom roku sú v triedach realizované nasledovné aktivity:

6.A – Zdravý životný štýl, prevencia závislostí; Kyberšikana

6.B – Šikanovanie; Kyberšikana

7.A, 7.B – Kyberšikana

8.A, 8.B – Partnerské vzťahy; Ako sa efektívnejšie učiť

9.A, 9.B – Partnerské vzťahy (pokračovanie z 8.ročníka); Ako sa efektívnejšie učiť