Otázky a odpovede

Pomocná príručka

Každá rodina  pred zápisom svojho dieťaťa si začína uvedomovať veľkú zodpovednosť, že musí svoje dieťa prihlásiť do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky.  Zodpovednosť je o to vyššia, pretože kým  dieťa navštevovalo materskú školu, navštevovalo ju  dobrovoľne.  Veľký medzník v živote  dieťaťa nastáva po dovŕšení šiesteho  roku  života. Rodičia (zákonní zástupcovia) ho musia v zmysle školskej legislatívy povinne prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Rodiny, ktoré majú malého budúceho prváčika či prváčku, sa často stretávajú s  nezodpovedanými otázkami, na ktoré im v tejto príručke chceme dať  výstižné odpovede. 

 1. Kedy sa začína pre dieťa povinná školská dochádzka?

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 1. Čo sa rozumie pod pojmom „školská spôsobilosť“?

Školská  spôsobilosť je  súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktoré dieťaťu umožňujú stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy. 

 1. Je možné oslobodiť dieťa od plnenia  povinnej školskej dochádzky?

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

 1. Ako postupovať v prípade, že dieťa má 6 rokov a nedosahuje školskú spôsobilosť?

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne  o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

 1. Ako má postupovať rodič v prípade, že dieťa nedovŕšilo 6. rok veku a chce, aby ho  základná škola  prijala na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Ak zákonný zástupca dieťaťa (rodič) požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 1. Aké sú možnosti, ak rodičia majú všeobecne intelektovo nadané dieťa?

Pre rozvíjanie nadania sa žiakom s nadaním v každej základnej škole vytvárajú individuálne podmienky.

 1. V ktorých školách možno plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej „PŠD“)?

PŠD je možné plniť nielen v štátnych základných školách, ale aj cirkevných alebo súkromných základných školách. 

 1. Kedy sa v základnej škole uskutoční zápis detí do I. ročníka?

Zápis detí do I. ročníka základnej školy sa musí   uskutočniť v čase od 1. apríla do 30. apríla.  Každá obec určila všeobecne záväzným nariadením presný čas a miesto zápisu. 

 1. Čo škola od rodičov potrebuje k zápisu?

K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, potvrdenie o prechodnom pobyte. V prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotné znevýhodnenie…) sa vyžaduje písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. K zápisu má  škola na svojom webovom sídle zverejnené tlačivá na stiahnutie. 

 1. Ktoré osobné údaje môže škola požadovať od rodičov?
 1. Údaje o dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, bydlisko, údaje o fyzickom a duševnom zdraví, V prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb výsledky pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky.
 2. Údaje o zákonných zástupcoch: meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko oboch zákonných zástupcov, podpisy oboch zákonných zástupcov, kontakt na účely komunikácie.
 1. Je možné zapísať dieťa na základné vzdelávanie bez prítomnosti dieťaťa?

Je to možné v odôvodnených prípadoch (napr. choré dieťa). V takýchto prípadoch odporúčame spoločnú dohodu s riaditeľom/kou školy o ďalšom postupe.

 1. Ako prebieha zápis dieťaťa do I. ročníka?

Je potrebné si uvedomiť, že v čase zápisu sa deti netestujú ani neskúšajú. Zápis prebieha v príjemnom prostredí a v príjemnej  atmosfére za prítomnosti učiteliek I. stupňa, školského psychológa, resp. školského špeciálneho pedagóga a za prítomnosti rodičov. Škola si formu zápisu volí individuálne.

 1. Môže dieťa plniť povinnú školskú dochádzku  v základnej škole mimo školského obvodu?

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku  v inej ako spádovej základnej škole,  ale iba po súhlase riaditeľa školy, do ktorej sa hlási.

 1. Môže rodič zapísať dieťa do viacerých základných škôl?

Čo sa týka zápisu detí do školy, školský zákon 245/2008 Z.z. nič nezakazuje, len ukladá povinnosť rodičom dieťa zapísať.

 1. Ako a dokedy sa rodič dozvie, že dieťa je prijaté do školy, do ktorej sa hlási?

Riaditeľ školy najneskôr do 15. júna vydá rozhodnutie o prijatí (resp. neprijatí, odklade) dieťaťa a doručí ho obom zákonným zástupcom.

 1. Ako postupovať v prípade, že riaditeľ školy neprijme dieťa do školy, do ktorej sa hlási?

V zmysle školského zákona riaditeľ školy musí prijať dieťa na základné vzdelávanie do spádovej základnej školy. Ak sa dieťa hlási do inej ako spádovej školy a riaditeľ ho neprijme z kapacitných dôvodov, rodičia sa na základe vydaného rozhodnutia môžu odvolať v lehote do 15 dní v zmysle zákona o správnom poriadku.

 1. Musí rodič pri zápise zaplatiť poplatky?

Realizácia samotného zápisu nie je spoplatnená. V praxi sa stáva, že škola pri zápise sa dohodne s rodičmi na výbere určitého poplatku (napr. nákup učebných pomôcok).

Poplatok  je dobrovoľný, nie povinný.

 1. Ako má rodič postupovať v prípade, že má dieťa vo veku nástupu do I. ročníka a nachádzajú sa v zahraničí, resp. odchádzajú do zahraničia?

Pokiaľ má dieťa slovenské občianstvo a trvalý pobyt na Slovensku, musia ho rodičia riadne  zapísať  do spádovej školy v mieste trvalého bydliska. Rodičia predložia riaditeľovi kmeňovej (spádovej) školy  doklad s uvedením názvu a adresy školy do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Tento doklad je potrebné predložiť škole vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní v zahraničí. 

 1. Ak dieťa s rodičmi žije v zahraničí, musí robiť v spádovej škole komisionálne skúšky?

Komisionálne skúšky sa vykonávajú na základe písomnej žiadosti rodičov. Ak rodičia nepožiadajú písomne o vykonanie komisionálnych skúšok, dieťa ich vykoná po ukončení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky. 

 1. Čo hrozí rodičovi, ktorý neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Obec vedie evidenciu detí vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak rodič neprihlási  dieťa do školy, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu Obec môže uložiť pokutu do výšky 331,50 €.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »