Prihlášky na stredné školy

Prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami – termín podania prihlášok najneskôr do 28.2.2020:

 •  Skontrolovať stranu číslo 1. Na zadnej strane podpísať( rodič, žiak).
 • U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášku (poplatok asi do 5 eur).
 • Prihlášku doniesť obratom späť výchovnej poradkyni do 14.2.2020.
 • Prihláška na SŠ s talentovou skúškou sa zasiela do 28. 2. 2020.
 • Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad Úspechy v súťažiach a olympiádach (súpis za jednotlivé školské roky), prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ …

Prihlášky na stredné školy a 8-ročné gymnáziá:

 • Podklady na vypísanie prihlášok + diplomy doniesť do  20.3. 2020 (zápisný lístok s označením 2 škôl).
 • Vypísané prihlášky na SŠ dostane žiak  domov najneskôr do  27.3.2020.
 • Skontrolovať stranu číslo 1.
 • Na zadnej strane podpísať riadok pod názvom školy (aktuálny dátum, všetky potrebné podpisy- rodič aj žiak).
 • U detskej lekárky dať potvrdiť prihlášky (poplatok asi do 5 eur).
 • Prihlášky doniesť späť výchovnej poradkyni najneskôr do  3.4.2020.
 • Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad Úspechy v súťažiach a olympiádach (súpis za jednotlivé školské roky), prípadne priložiť diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ …

Na riaditeľstve ZŠ musia byť všetky prihlášky na SŠ do 8.4.2020, pretože po tomto termíne sa už posielajú na stredné školy. Do 20.4.2020 riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ.

Zápisný lístok

 • Rodičia/ zákonní zástupcovia si osobne prídu prevziať zápisný lístok k výchovnej poradkyni.
 • Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis o prijatí na štúdium.
 •  V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.

Pozvánka na prijímacie skúšky má prísť najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.
Zoznam obsahuje poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či vykonali skúšku úspešne alebo neúspešne.
Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí. Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.
Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí.
Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.

Postup pri podávaní prihlášok na stredné školy

 1. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak navštevuje.
 2.  Zákonný zástupca žiaka si môže podať dve prihlášky na dve rôzne SŠ alebo na dva rôzne odbory vzdelávania tej istej SŠ a dve prihlášky na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, t.j. na odbor s talentovou skúškou. Ďalšiu prihlášku si môže podať iba v prípade, ak žiak nebol v prvom termíne prijatý ani na jednu zo SŠ, a to na druhý, júnový termín prijímacieho konania.
 3. Prihlášku vyplňuje výchovný poradca na základe údajov získaných od rodičov. Za správnosť údajov uvedených na prihláške ručí svojím podpisom aj zákonný zástupca žiaka, aj žiak.
 4. K prihláške je možné pripnúť kópiu dokladu o úspešnom umiestnení v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa žiak uchádza.
PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY od 11.3.2020 až do odvolania
Základné školy na území mesta Modry sú z preventívnych dôvodov od stredy 11.3.2020 až do odvolania zatvorené.
Pokiaľ máte zabezpečenú starostlivosť o deti už od utorka 10.3.2020, nechajte deti doma, budú ospravedlnené.
Bližšie informácie »