Anglický jazyk Anj
Biológia Bio
Dejepis Dej
Ekologická výchova Eko
Etická výchova Etv
Fyzika Fyz
Geografia Geo
Hudobná výchova Hud
Chémia Che
Informatická výchova Inv
Informatika Inf
Matematika Mat
Náboženská výchova Nab
Nemecký jazyk Nej
Občianska náuka Obn
Pracovné vyučovanie Pra
Prírodopis Pri
Prírodoveda Prv
Prvouka Prv
Ruský jazyk Ruj
Slovenský jazyk a literatúra Sjl
Správanie Spr
Svet práce Svp
Technická výchova Tchv
Technika Tech
Telesná a športová výchova Tsv
Telesná výchova Tev
Vlastiveda Vla
Výchova umením Vyu
Výtvarná výchova Vyv
Zemepis Zem